Kinderen

DigitalChampions.be wil van elk kind in België een digitale kampioen maken. Om hierin te slagen laten we kinderen in hun vrije tijd kennis maken met (informatie)technologie. Het is immers tijdens buitenschoolse activiteiten, in een club of vereniging, dat kinderen hun interesses ontwikkelen en hun passies worden aangewakkerd.

Coding

Wat is onze doelstelling?

Tegen 2020 willen we 20.000 kinderen (waaronder minstens 40% meisjes) motiveren om deel te nemen aan een coding event.

Wie werkt hier aan mee?

De hoofdpartner van CoderDojo Belgium is Telenet. Zij wensen met dit initiatief STEM en de Digitale Agenda te ondersteunen.
Er ontstaan steeds meer initiatieven die onder dezelfde impuls dezelfde missie uitdragen. Naast CoderDojo zijn er een aantal STEM-academies die programma’s aanbieden met programmeerworkshops, zoals Arkades, Cre@te!T, Ingegno, JOMA, MakeIT kamp, Techniek- en Wetenschapsacademie, Topvakantie…
Een groot aantal bedrijven zoals Cegeka, Deloitte, IBM, ING, KBC, Microsoft ondersteunen deze initiatieven ad hoc of op een structurele basis.

De beste manier om kinderen te leren programmeren is door ze het zelf te laten doen. Daarom organiseert CoderDojo+- gratis bijeenkomsten - de zogenaamde Dojo’s - voor jongeren van 7 tot 18 jaar.
Op zo’n Dojo leren jongens en meisjes programmeren, websites bouwen, apps en spelletjes ontwikkelen enzovoort. Ze ontmoeten jongeren met dezelfde interesse en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo maakt van ontwikkelen en programmeren een superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring.

Dojo's worden op vrijwillige basis opgezet en geleid door mentors met voldoende ICT-kennis en de juiste drive om jongeren te coachen.

Ontdek hier alles over Coderdojo

STEM (Vlaanderen)

Wanneer zijn we gelukkig?

Als tegen 2020 tenminste 80% van de 18-jarigen “vlot digitaal” zijn, wat betekent dat ze vlot overweg kunnen met digitale toepassingen en beschikken over een aantal digitale vaardigheden, die hen later goed van pas komen op de arbeidsmarkt.

De Belgische arbeidsmarkt kampt al vele jaren met een structureel tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. Dat zelfs in crisistijden de vacatures niet raken ingevuld, is een duidelijk signaal dat er grote nood is aan technisch geschoolden.

De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM verwijst naar Science, Technology, Engineering en Maths.

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector.

Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van de STEM-academie. In de STEM-academie worden de organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten verzameld. Het huidige aanbod is reeds gevarieerd en breidt nog steeds uit.

De STEM-academie wordt gecoördineerd door Technopolis. Door al deze buitenschoolse STEM-activiteiten te bundelen op de portaalsite stem-academie.be worden een groter publiek en meer potentiële deelnemers bereikt. Daarnaast probeert de STEM-academie nieuwe activiteiten op te starten, zodat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan een STEM-activiteit in hun regio.

Ontdek de STEM-website

Leerlingen

Tijdens de middelbare studies gaan we verder met de vorming van onze digitale kampioenen. We zorgen ervoor dat zowel het onderwijs op zich, de leerinhouden en - methodes gedigitaliseerd zijn en stomen de leerlingen zo klaar voor latere studies of de arbeidsmarkt. De digitale skills die leerlingen in het middelbaar verwerven kunnen zo worden getoetst in het bedrijfsleven. We creëren een positieve attitude bij leerlingen, leerkrachten en scholen rond digitalisering, maar geven ook aan wat de valkuilen zijn.

STEM (Vlaanderen)

Wanneer zijn we gelukkig?

Als tegen 2020 tenminste 80% van de 18-jarigen “vlot digitaal” zijn, wat betekent dat ze vlot overweg kunnen met digitale toepassingen en beschikken over een aantal digitale vaardigheden, die hen later goed van pas komen op de arbeidsmarkt.

De Belgische arbeidsmarkt kampt al vele jaren met een structureel tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. Dat zelfs in crisistijden de vacatures niet raken ingevuld, is een duidelijk signaal dat er grote nood is aan technisch geschoolden.

De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM verwijst naar Science, Technology, Engineering en Maths.

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector.

Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van de STEM-academie. In de STEM-academie worden de organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten verzameld. Het huidige aanbod is reeds gevarieerd en breidt nog steeds uit.

De STEM-academie wordt gecoördineerd door Technopolis. Door al deze buitenschoolse STEM-activiteiten te bundelen op de portaalsite stem-academie.be worden een groter publiek en meer potentiële deelnemers bereikt. Daarnaast probeert de STEM-academie nieuwe activiteiten op te starten, zodat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan een STEM-activiteit in hun regio.

Ontdek de STEM-website

iRESPECT

Wat willen we bereiken tegen 2020?

Dat kinderen op een veilige en constructieve manier omgaan met het internet.
Dat leerkrachten voldoende kennis hebben over sociale media en het internet, zodat ze bij hun leerlingen de juiste kritische attitude kunnen aanscherpen.

Wie werkt hieraan mee?

Het project iRespect is een gezamenlijk initiatief van B-CCENTRE, Child Focus, EMSOC en de Digital Champion voor België Saskia Van Uffelen, met de steun van de Europese Commissie en IWT.

Het iRespect-pakket is een pedagogische tool die leerkrachten kunnen inzetten om met leerlingen tussen 10 en 14 jaar aan de slag te gaan rond online privacy. Deze tool richt zich op jongeren en is dankzij haar inclusieve aanpak en het nodige vooronderzoek ook perfect inzetbaar in scholen van het buitengewoon onderwijs van het type 1 en 8.

Het pakket bestaat uit een dvd met 10 korte, interactieve en sterk visuele preventiefilmpjes die ervoor zorgen dat er op een creatieve manier kan gewerkt worden rond online privacy. Elk filmpje is voorzien van een pedagogische fiche, die de leerkracht de nodige ‘knowhow’ en didactische handvaten aanbiedt om aan de slag te gaan. De opdrachten zijn gebaseerd op voor hen herkenbare situaties waarin ze zelf keuzes moeten maken. Het is de bedoeling om kinderen aan te zetten tot kritisch nadenken over de situatie en leren om te gaan met lastige situaties op het internet.

De volgende onderwerpen komen aan bod in tien lessen:

 1. Geheim en Privacy
 2. Je account beveiligen
 3. Alert op het Net
 4. Internet en Respect
 5. Internet en Creativiteit
 6. Experimenteren en uitdagen online
 7. E-reputatie
 8. Persoonlijke informatie
 9. Cyberpesten
 10. Online informatie

Het iRespect-pakket werd verspreid naar alle basisscholen in België. iRespect is ook online beschikbaar via :
www.clicksafe.be

Curriculum

Wat zijn onze doelstellingen?

Het aanleren van e-skills is in het curriculum van iedere studierichting opgenomen. Dit digitaal curriculum is flexibel en wordt ingevuld door de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs samen. Hierbij is aandacht voor huidige én toekomstige vaardigheden. Daarnaast streven we naar een volledig gedigitaliseerd curriculum en moet er de mogelijkheid zijn om op maat te leren.

Wie volgt dit op?

De bevoegde ministeries en onderwijsinstellingen nemen de aanbevelingen ter harte en willen, daarbij ondersteund door verschillende professoren, tegen 2016 informaticawetenschappen volwaardig integreren in de onderwijsstandaarden.

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie onderzochten, samen met vertegenwoordigers uit de industrie en experten op het vlak van onderwijs, het informatica-onderwijs in Vlaamse lagere en middelbare scholen en kaderden hun vaststellingen in actuele internationale ontwikkelingen op dit terrein. Zij publiceerden op basis daarvan in april 2015 een gezamenlijk rapport “Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs” met beleidsaanbevelingen.

In zowel het lager als het middelbaar onderwijs moeten alle leerlingen een basis verwerven in informaticawetenschappen. Leerlingen met specifieke belangstelling voor wetenschap en/of technologie moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om zich hierin verder te verdiepen.

Er moeten voldoende en voldoende goede leraren in de informaticawetenschappen worden opgeleid, en een basis in de informaticawetenschappen moet worden ingebouwd in andere relevante lerarenopleidingen.

Dit rapport en deze aanbevelingen sluiten aan bij de internationale beweging om het huidige onderwijs in ICT te versterken en te verruimen. De huidige klemtoon op het leren gebruiken van toepassingen (“applications”) is te beperkt gebleken. Goed inzicht in de onderliggende wetenschap en technologie (“foundations”) en de persoonlijke en maatschappelijke consequenties ervan (“implications”) blijken onmisbaar in effectief en duurzaam ICT-onderwijs.

Transformation kits

Hoe helpen we?

Samen met ervaren consultants, willen wij directies sensibiliseren en ondersteunen. We voorzien een standaard stappenplan en coachen hen richting een op en top digitale school.

Hoe meten we onze vooruitgang?

We willen minstens 50% van de lagere en middelbare scholen in België aktief rond een digitaal plan laten werken om hen in 2020 hoger in te schatten in Digitale Maturiteit.

Wie zijn de partners?

Accenture, Deloitte en de Vlaamse Gemeenschap.

Om van iedere school in België een digitale school te maken, is de betrokkenheid van de schooldirectie cruciaal.

Vandaag zien we dat directies die een duidelijk actieplan hebben om hun school te digitaliseren, betere resultaten boeken. Niet iedere directie is echter even overtuigd van het belang of weet hoe dit op een efficiënte manier aan te pakken.

Studenten

Om studenten beter voor te bereiden op de uitdagingen van de digital arbeidsmarkt en de ongelooflijke mogelijkheden die deze biedt, bouwen we verder aan hun digitale kennis en vaardigheden in het hoger of universitair onderwijs.

 • Leermethodes: enerzijds moet er gewerkt worden aan nieuwe leerinhouden en verbeterde leermethodes, hierbij optimaal gebruik makend van technologie om de leerdoelstellingen te bereiken. Open en online onderwijs zullen in de toekomst het visitekaartje worden van onze onderwijsinstellingen. We streven naar onderwijs dat open is qua toegankelijkheid, tempo, plaats, tijd en programma. Maar eveneens naar een open beschikbaarheid van cursusmateriaal, dat vrij kan bewerkt worden.
 • Digitale Jobs: anderzijds dient sterk ingezet te worden op de skills van de studenten; vaardigheden inzake marketing (adverteren, gebruik van website en sociale media), design (web design, presentatietechnieken), coding- en ontwikkelingsvaardigheden.

Deze vaardigheden zouden de afgestudeerden van morgen aantrekkelijk moeten maken voor de arbeidsmarkt. Ook daar zetten we op in. We moedigen bedrijven aan om jonge mensen aan te trekken, voor ICT-afdelingen en andere innovatieve afdelingen binnen hun bedrijf. Anderzijds moedigen we ondernemerschap in België aan, door een omgeving te creëren waarin het voor afgestudeerden mogelijk is om hun vernieuwende en verfrissende ideeën te ontwikkelen en hun eigen zaak op te starten.

Internships

Wat zijn onze doelstellingen?

Bedrijven bieden in hun graduate-programma’s ruimte aan afgestudeerden om hun in de opleiding verworven e-skills toe te passen. Daarnaast krijgen zij de kans deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Afgestudeerden zijn hierdoor snel op hoog niveau inzetbaar.

Op wiens steun kunnen we rekenen?

Accenture, Agoria, AUGent, Dell, Ericsson, FOD Economie, Forem, Google, Microsoft, Proximus, Telenet, VDAB, VUB.

Een uitgelezen manier om de digitale kennis van studenten te optimaliseren en aan te passen aan de noden van de werkvloer, zijn de “internships” of langdurige stages binnen bedrijven. Verschillende bedrijven bieden management training programma’s aan voor jong afgestudeerden. Deze duren gemiddeld tussen 1 en 3 jaren. Het opzet van deze programma’s is vaak gelijklopend: de trainees maken kennis met de verschillende departementen van het bedrijf en doen op die manier kennis en ervaring op in verscheidene domeinen. Ze ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. Daarnaast wordt er sterk de nadruk gelegd op opleiding, persoonlijke ontwikkeling en coaching. Vaak krijgen de trainees ook een mentor toegewezen. Het is de rol van de mentor om zijn of haar trainee te begeleiden en helpen door te groeien binnen het bedrijf.

Deze internships geven bedrijven de mogelijkheid om grote talenten aan te trekken, jonge mensen die de bestaande werkwijzen binnen het bedrijf uitdagen, door een nieuwe kijk op tools en processen. Op die manier vernieuwen de bedrijven zichzelf en spelen ze in op een veranderende markt.

Volwassenen

Ook bij volwassenen van alle leeftijden blijven we investeren in ‘digitale opvoeding’. We maken hen bewust van het feit dat beschikken over digitale vaardigheden kan leiden tot een job met een andere en/of betere inhoud. En waarom geen job overwegen in de ICT-sector? We focussen op bepaalde doelgroepen die vandaag digitaal onwetend zijn, en bouwen zo mee aan de integratie van deze mensen in de samenleving en de arbeidsmarkt.

Levenslang leren

Wanneer zijn we gelukkig?

Als in 2020 minstens 80% van de Belgen over voldoende digitale vaardigheden beschikken om de nieuwe jobs uit te voeren.

Wie ondersteunt dit?

Actiris, Forem, VDAB

In 2020 zullen volgens de Europese Commissie 90% van de jobs digitale vaardigheden vereisen. Vandaag beschikken slechts 60% van de Belgen over genoeg digitale vaardigheden om deze jobs uit te oefenen.

Daarom is het van belang dat wij iedereen aansporen om continue te werken aan zijn of haar persoonlijke digitale vaardigheden. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen zich makkelijk kunnen heroriënteren in een veranderende arbeidsmarkt.

Digitale Inclusie

Wanneer zijn we gelukkig?

Als 70% van de Belgen die op de arbeidsmarkt aanwezig zijn de mogelijkheid heeft om een digitale opleiding te volgen.

Wie werkt hier graag aan mee?

Agoria, VDAB, Le Forem.

Niet iedereen heeft de middelen, de kans, vaardigheden of het zelfvertrouwen om de vele mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën te leren of ten volle te benutten. Via gerichte maatregelen willen we de digitale kloof wegwerken en ervoor zorgen dat niemand achterblijft. We zijn speciaal aandachtig voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen, kansarmen of anderstaligen.

Omdat het internet de kracht heeft om mensen te verbinden promoten we de enorme mogelijkheden die het net biedt om mensen te informeren: hen in het publieke debat te betrekken, in contact te brengen met een nieuwe werkgever of van thuis uit in contact te blijven met familie of verzorgers.

Digital Bath

Wat doen we concreet?

We starten met een test waarbij 3000 bedrijfsleiders getest worden op hun kennis van het digitale. Afhankelijk van de testresultaten stellen we gerichte acties op.

Onze partners?

Agoria, Accenture, Acteris, Dell, Deloitte, Ericsson, Fod Economie.

DigitalChampions.be onderneemt in samenwerking met verschillende partners een specifieke actie om iedereen op een bevattelijke manier uit te leggen waar een digitale wereld nu echt om draait. Het gaat immers om veel meer dan alleen maar technologie. Het gaat om een nieuwe manier van ondernemen, van leven, leren, aansturen, risico management, ... allemaal gebaseerd op nieuwe technologieën.

Wat kan de opportuniteit zijn van 3D printing voor de economie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ondernemers in België initiatieven nemen? En hoe kunnen we deze ondernemers beter ondersteunen zodat ons land beter op de kaart staat als kennismaatschappij door gezonde en groeiende voorbeelden?